Xem ảnh: Tháp Thiên Mụ, Huế

Bùi Văn Phú

Chuẩn bị xuống đò

Ngược giòng sông Hương lên chùa

Theo chân các nhà sư

Cùng thiện nam tín nữ lên tháp Thiên Mụ

Bên bờ sông gió mát

Nhìn xuống giòng Hương giang

Thần Kim qui

Di vật của Thầy Thích Quảng Đức hy sinh vì đạo pháp 1963

© Buivanphu

About Bùi Văn Phú

Bùi Văn Phú is a community college teacher and a freelance writer from San Francisco Bay Area. He worked with Peace Corps in Togo, Africa and United Nations High Commissioner for Refugees in Southeast Asia. Bùi Văn Phú hiện dạy đại học cộng đồng và là một nhà báo tự do sống tại vùng Vịnh San Francisco, California. Trong thập niên 1980, ông làm tình nguyện viên của Peace Corps tại Togo, Phi Châu và làm tham vấn giáo dục cho Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc tại Đông nam Á.
This entry was posted in văn hóa du lịch and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s