Mô hình phát triển Sansha?

Bùi Văn Phú

Trong hội thảo về Biển Đông tại Đại học Berkeley hồi đầu tháng 9-2012, Giáo sư Xing Hang của Đại học Brandeis có trình bày nghiên cứu của ông với đề tài: “The Zheng Family and Chinese State-Building in the South China Sea” – Gia đình Zheng và việc xây dựng quốc gia của người Hoa ở Biển Hoa Nam.

Bài tham luận đưa ra hoạt động hàng hải của gia đình Zheng vào thế kỉ thứ 17 với những đội thương thuyền hùng mạnh đủ sức cạnh tranh với người châu Âu cũng đang tìm đường buôn bán với các nước Đông Á. Với sức mạnh kinh doanh, gia đình Zheng đã có ảnh hưởng chính trị rất lớn đối với những quốc gia trong vùng trong suốt gần một thế kỷ.

Nghiên cứu quá khứ rồi nhìn về tương lai, Giáo sư Hang đã mô phỏng một trung tâm thương mại của Trung Quốc sẽ được phát triển trên Tam Sa (Sansha) ở biển Đông trong tương lai.

Giáo sư Xing Hang, bên phải, đang trình bày tham luận (ảnh Bùi Văn Phú)

© 2012 Buivanphu

About Bùi Văn Phú

Bùi Văn Phú is a community college teacher and a freelance writer from San Francisco Bay Area. He worked with Peace Corps in Togo, Africa and United Nations High Commissioner for Refugees in Southeast Asia. Bùi Văn Phú hiện dạy đại học cộng đồng và là một nhà báo tự do sống tại vùng Vịnh San Francisco, California. Trong thập niên 1980, ông làm tình nguyện viên của Peace Corps tại Togo, Phi Châu và làm tham vấn giáo dục cho Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc tại Đông nam Á.
This entry was posted in chính trị Việt, giáo dục and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s