Tag Archives: Bửu Chỉ

Một vài ghi nhận về tác phẩm của Bửu Chỉ

Nhiều tài liệu tranh đấu cho tù chính trị tại miền Nam vào đầu thập niên 1970 cũng đã dùng tranh của Bửu Chỉ để minh hoạ về nỗi thống khổ và khát vọng của dân Việt. Continue reading

Posted in văn học nghệ thuật | Tagged | Leave a comment