Tag Archives: Hoa kiều tại Việt Nam

Đọc lại báo Nhân Dân 31 năm trước

Hiện nay đang có một số vấn đề tranh chấp giữa hai nước. Đọc lại bài báo cũng là để thấy Việt Nam của 31 năm về trước đâu có sợ Trung Quốc như ngày nay. Continue reading

Posted in chính trị Việt | Tagged , , | 2 Comments