Tag Archives: người Việt hải ngoại và nhân quyền

Nhìn lại những vận động cho nhân quyền

Vận động của người Việt hải ngoại sẽ giúp những nhà hoạt động nhân quyền trong nước vững tin hơn vào con đường đang theo đuổi để đưa đất nước đến tự do dân chủ theo với xu thế của thời đại. Continue reading

Posted in cộng đồng, chính trị Mỹ, chính trị Việt, người Việt hải ngoại | Tagged , , , | Leave a comment